Faktúra - daňový doklad
  Strana: 1
  Číslo faktúry: BF201607000002

Dodávateľ:

ActiveNet, s.r.o., Škultétyho 1, Bratislava
Prevádzka Bratislava, IČO: 36 773 760
Okr. súd Bratislava I. č.: 45805/B
Platiteľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 66 zákona o dani z pridanej hodnoty.

IČO: 36 773 760
DIČ: 2022374167
Telefón: ---
Email: ---
Dátum vystavenia: 07.07.2016
Dátum splatnosti: 14.07.2016

Odberateľ:

h j
j, b

Spôsob platby: Hotovosť
Bankové spojenie: 2500188483/8330

Kód tovaru Popis Množstvo Jednotková cena Cena

BZ201602000306 Zlato, Obrúčka, 4.0g 1x 120.00 Eur 120.00 Eur


  Spolu: 120.00 Eur 120.00 Eur


V Bratislava, dňa 07.07.2016 ..............................................
Pečiatka, podpis


ActiveNet, s.r.o., Škultétyho 1, Bratislava
Prevádzka Bratislava, IČO: 36 773 760
Okr. súd Bratislava I. č.: 45805/B

Prijaté od h j
Adresa: j, b
Dátum narodenia:
Suma: 120.00 Eur
Účel platby: úhrada faktúry číslo BF201607000002
Príjmový pokladničný doklad
číslo BZ201602000306
zo dňa: 07.07.2016
Vyhotovil: Petra Hlásniková
Schválil: Ivan Škultéty
..............................................
Podpis pokladníka